Normen en Waarden

Gedragsregels

  1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
  2. Een senior lid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan: het verrichten van bardiensten, het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft, het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
  3.  Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem en zijn teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
  4.  Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
  5. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden.
  6. Het nuttigen van in de kantine aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten de kantine en het terras, laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
  7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
  8. Een verenigingslid dient zijn medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  9.  Een verenigingslid, dat een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit conform de meldingsprocedure melden.
  10.  Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.