Afmelden als lid

Je wilt je afmelden als lid? Dan zijn er twee opties. Wilt je afmelden zonder overschrijving of afmelden met overschrijving. Hiervoor gelden twee procedures.

Afmelden zonder overschrijving. Je wilt stoppen met voetballen, en gaat niet bij een andere vereniging voetballen.

  • Dit dient altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren (post of mail).
  • Opzeggingen aan leiders/ trainers worden niet geaccepteerd.
  • Uiterste opzegdatum is 1 juni. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.
  • Per mail: ledenadministratie@zbc97.nl

Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen, tussentijdse opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Afmelden met overschrijving. Je wilt stoppen met voetballen, en wilt bij een andere vereniging voetballen.

Indien een speler overschrijving wenst aan te vragen naar een andere vereniging dient hiertoe een “Verzoek om overschrijving veldvoetbal” tezamen met de spelerspas ingediend te worden bij de KNVB. Het overschrijvingsformulier dient door de speler, de nieuwe en oude vereniging volledig ingevuld en ondertekend te worden.

Overschrijvingen kunnen alleen in gang gezet worden wanneer aan alle financiële verplichtingen voldaan zijn en de in bruikleen verkregen spullen van de vereniging teruggebracht zijn.

Voor 15 juni dient de overschrijving bij de KNVB binnen te zijn.